Saturday, January 22, 2011

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (31 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การพาณิชย์,เจ้าพนักงานอำนวยการ,นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี)
อัตราเงินเดือน :  7,010 บาท
ประเภท :  บริการ,เทคนิค,บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :  - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปวส. บัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด และคอมพิวเตอร์ ,ปริญญาตรีทางการบัญชี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ วุฒิ ปวช.บัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย และคอมพิวเตอร์
2. เจ้าพนักงานอำนวยการ วุฒิ ปวส.บัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย และคอมพิวเตอร์ 3. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี


ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
ทักษะ
ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
- สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255
 
คลิกอ่านรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านกฎหมาย) และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านงานคดี)

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดลเอกบุคคลเพื่อจ้างตามสัญญาจ้าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.(ด้านกฎหมาย) และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.(ด้านงานคดี)
1.ชื่อตำแหน่ง :  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านงานคดี)
อัตราเงินเดือน :  7,940 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านงานคดี)

2.ชื่อตำแหน่ง :  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านกฎหมาย)
อัตราเงินเดือน :  7,940 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านกฎหมาย)

เปิดรับสมัคร  วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คลิกอ่านรายละเอียด

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จานวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
1.ช่างปูน กลุ่มงานเทคนิค จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๑๐ บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
๑.๒ พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จานวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๑๐๐ บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกาลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ  
คลิกอ่านรายละเอียด

Friday, January 21, 2011

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :12,000 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืชหรือทางโรคพืชวิทยา หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวนหรือทางพืชไร่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การขยายพันธุ์ การบริหารจัดการศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และการจัดและรักษามาตรฐาน พันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้คำปรึกษา แนะนำ และสาธิตงานวิชาการเกษตร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกษตร เช่น การผลิตและจัดการผลผลิต พืชชนิดต่าง ๆ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การพัฒนาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวทั้งสดและแปรรูป การบริหารและจัดการศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ การจัดการด้านดิน ปุ๋ยและน้ำ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร เป็นต้น

เงื่อนไข :ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

ประกาศรับสมัคร :Website : http://www.person.doae.go.th/

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่ง : ภูมิสถาปนิก
อัตราเงินเดือน :9,460 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

คลิกอ่านรายละเอียด

Monday, January 17, 2011

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)/นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ถึง 31 ม.ค.)

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน17 ถ.พระราม 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท


เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554


ดูประกาศคลิกที่นี่

กรมที่ดิน: นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ถึง 9 ก.พ.)

กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ
โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     0... บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     - ปวท. - ปวส. รายละเอียดวุฒิ :     ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. และมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสำรวจ

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554


ดูประกาศคลิกที่นี่